а

Ради остваривања права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина у Републици Србији могу да изаберу своје националне савете. Национални савет представља националну мањину у области културне аутономије и као вид самоорганизовања мањинских заједница, обезбеђује и институционализује учешће у процесу одлучивања и управљања о свим питањима у овим областима.

Мањинске самоуправе су адекватан и демократски одговор на потребе, циљеве и приоритете одређене националне мањине и примену позитивних прописа, заштите и остваривања и посебно, унапређења права националних мањина. Утврђене надлежности, давање мишљења и предлога, учешће у процесу доношења одлука и управљању, као и обавезна сарадња надлежних органа на свим нивоима власти, у свим поступцима који се тичу права мањинских заједница, су основна претпоставка остваривања суштинске аутономије.

Оснивање националних савета, као мањинских самоуправа, уведено је у правни систем Републике Србије, Законом о заштити права и слобода националних мањина, 2002. године. Након вишегодишњег функционисања и делотворног учешћа националних савета у друштвеној пракси, правни оквир, којим су регулисане надлежности, изборни поступак и друга питања од значаја за рад националних савета, заокружен је Законом о националним саветима, који је ступио на снагу 11. септембра 2009. године.